Zásady zpracování osobních údajů

Správce, tedy Media Rent s.r.o., IČO: 09747443, sídlem Horní Libchava 296, 471 11, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Vaše osobní údaje je naše společnost oprávněna zpracovávat bez Vašeho souhlasu dle čl. 6 Nařízení, neboť je zpracováváme:
  • pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. bychom Vám nemohli naše služby vůbec poskytnout,
  • k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a
  • také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb
 • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,
 • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,
 • důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je
  • Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména za účelem plnění našich služeb, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení - k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas.
 • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,
 • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí poskytovatelé IT služeb a případně účetních služeb.
 • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt info@tisknovak.cz
 • příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením,
 • dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 • a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),
 • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: info@tisknovak.cz
VAŠE FIRMA NENÍ VIDĚT?

Levné bannery jsou pro Vás řešení. Na trhu jsme levní ve výrobě těchto reklamních bannerů, a při snižování ceny myslíme - zachování kvality materiálu, tisku a celkového vzhledu.
SPECIFIKACE BANNERU

- PVC baner gramáže 510 g/m2
- Plnobarevný tisk
- Ořez na požadovaný formát
- Kovová oka po 50 cm v ceně
- Dvojitý lem okraje
PROČ MUSÍM PLATIT PŘEDEM?

Díky platbě předem se pojistíme proti fiktivním objednávkám a nevyzvednutým zakázkách, kvůli kterým bychom prodělávali a nemohli Vám nabídnout nejlepší cenu.